• [0] ДФ “ЕКСПАТ БОНДС”

    Договорен Фонд “Експат Бондс”, гр. София (ДФ “Експат Бондс”, “Договорния Фонд” или “Фонда”) е договорен фонд по смисъла на чл. 164а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”). Фондът е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в, дългови ценни книжа, инструменти с фиксирана доходност, ликвидни акции и други допустими финансови активи. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание. Договорният Фонд не е юридическо лице и се организира и управлява от управляващо дружество, което взима всички решения относно съществуването, функционирането и прекратяването на Фонда.

    • favwww.investor.bg
    • 20:33 13.09.2020
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus